rok.
23.09.2010
Ruszyła XI edycja zajęć w KIS.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuj, że w dniu 21.09.2010 r. ruszyła XI edycja zajęć  organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej.  Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in. tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, komunikację interpersonalną, asertywność, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu.


13.09.2010
Otwarcie sezonu w Klubie "Uśmiech Seniora".
W dniu 09.09.2010 r. po letniej przerwie rozpoczęli kolejny etap spotkań członkowie Klubu „Uśmiech Seniora” działającego przy tut. MOPS COS z myślą o aktywizacji oraz integracji osób starszych należących do lokalnego środowiska.
W nowym sezonie członkowie Klubu spotykać się będą każdego tygodnia w czwartek o godz. 17.00
 


06.09.2010
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2010 r. do 31.10.2011 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2010 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2009 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci, które osiągną pełnoletniość w 2011 r.).


10.08.2010
Bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że pomoc w formie posiłku w ramach programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” może być przyznana bezpłatnie:
- rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, przemocy w rodzinie, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 526,50 zł netto
- pomoc w formie bezpłatnych posiłków w szkole, przedszkolu przyznaje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w drodze decyzji administracyjnej do końca 2010 r.
- w celu uzyskania pomocy w formie bezpłatnych posiłków od stycznia 2011 r. należy ponownie złożyć wniosek w miesiącu styczniu 2011 r.


05.08.2010
Stypendia szkolne i zasiłki.
Z dniem 1 sierpnia 2010 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli upoważniony został do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej związanej z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków.


20.07.2010
Społecznie znaczy ekonomicznie.
Chcielibyśmy poinformować, iż w dniu 21.07.2010r. o godz.10.oo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbędzie się spotkanie animacyjne zorganizowane przez pracowników Instytutu Europejskiego w Łodzi w ramach projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia”. W spotkaniu wezmą udział klienci pomocy społecznej z terenu naszego miasta.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie tematyka szkoleń z obszaru ekonomii społecznej, organizowanych przez Instytut Europejski w ramach ww. projektu, a także przybliżone zostaną możliwości otwierania spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw socjalnych stanowiących szanse na zatrudnienie oraz na utworzenie własnych miejsc pracy.


14.07.2010
Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836). Wskazane rozporządzenie zawiera przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
 
Jednocześnie, na podstawie art. 36 pkt 12) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 98, poz. 817), utraciło moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855).
 


25.06.2010
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.
Dzień 26 czerwca ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób świat dał  wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia społeczności od problemu narkomanii.


25.06.2010
Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 r., znowelizowana została ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).
W wyniku w/w nowelizacji wprowadzone zostają w szczególności następujące zmiany:
- obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
- organ właściwy dłużnika został także zobowiązany do poinformowania dłużnika
o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o jego zobowiązaniach z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Treść ustawy do pobrania08.06.2010
Czerwiec Aktywnych Społeczności.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz szósty uczestniczy w Ogólnopolskiej Kampanii Czerwiec Aktywnych Społeczności prowadzonej pod hasłem „Zróbmy coś dla siebie i naszych społeczności”.
 
Kampania ma na celu wypromowanie działań integracyjnych oraz aktywizujących, których realizatorem i odbiorcą będzie społeczność lokalna.
 
W tym roku działania prowadzone w ramach akcji, Ośrodek kieruje do wspólnot osiedlowych, klubów abstynenckich, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych.
 
Impreza integracyjna odbędzie się w dniu 18.06.2010r. o godz. 11.00 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” w Zduńskiej Woli, ul. Kobusiewicza 2-36
 
Do udziału w imprezie zaproszono:
- miejskie i powiatowe władze samorządowe;
- kluby abstynenckie;
- emerytów i rencistów ze Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Klubu Seniora „Uśmiech Seniora”;
- wspólnoty osiedlowe;
- społeczników z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej;- osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Bonex’’ oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>