rok.
26.08.2011
Nabór do V etapu projektu systemowego "Maksymilian"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej
w Zduńskiej Woli
 
OGŁASZA NABÓR
DO V ETAPU PROJEKTU SYSTEMOWEGO „MAKSYMILIAN”, który będzie realizowany w 2012r. w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.23.08.2011
Apel do mieszkańców.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc dla rodzin dotkniętych pożarem, który miał miejsce 17 sierpnia br.
Potrzebny jest sprzęt AGD, tj. lodówka, kuchenka gazowa oraz meble kuchenne, kanapa, kredens, stół z krzesłami.
Ofiarodawców prosimy o kontakt telefoniczny ( 43 823 67 79 wew. 29 ) lub osobisty z MOPSCOS pokój nr 5A.


11.08.2011
Stypendia szkolne – rok szkolny 2011/2012
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane są od 01 sierpnia 2011 r.


10.08.2011
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2011 r. do 31.10.2012 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2011 r.


10.08.2011
Nowy okres świadczeniowy - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2011 r. do 30.09.2012 r. są przyjmowane od 01.08.2011 r.


10.08.2011
Komunikat przypominający o wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r. zmianach zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).


14.07.2011
Prezydent podpisał tzw. ustawę o pieczy zastępczej.
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r.              o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w należyty sposób.
Przepisy wprowadzają m.in. szereg nowych instytucji wsparcia rodziny działających w gminach: asystent rodziny, rodzina wspierająca, zespół interdyscyplinarny oraz   w powiatach: organizator i koordynator pieczy zastępczej oraz rodzina pomocowa.


24.06.2011
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii
Dzień 26 czerwca ogłoszony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób świat dał wyraz swojej determinacji w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia społeczności od problemu narkomanii.
Celem obchodów tego dnia jest systematyczne wskazywanie społeczeństwu niebezpieczeństwa jakie niesie przyjmowanie narkotyków oraz uświadomienie konieczności podejmowania działań odnośnie zwalczania tego zjawiska, zapobiegania temu zjawisku oraz konieczności leczenia uzależnień.
Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii jest więc doskonałą okazją służącą podnoszeniu świadomości społecznej odnośnie poszukiwania możliwości powrotu do normalnego funkcjonowania społecznego.
Mając na uwadze wagę problemu, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli postanowili również włączyć się w aktywną pracę na rzecz zapobiegania nadużywaniu środków odurzających i leków poprzez organizację Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii na terenie Ośrodka. Będzie to intensywna akcja informacyjna prowadzona na terenie Ośrodka oraz indywidualna praca socjalna z podopiecznymi.


22.06.2011
Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozpoczął działania.
Dnia 20.06.2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola w dniu 12 kwietnia 2011 r.     do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Zduńskiej Woli. Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb umożliwiających wypracowanie skutecznej współpracy różnych grup zawodowych pracujących w obszarze przemocy w rodzinie między innymi:
  • zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej
  • poprawa skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy
  • monitorowanie występowania przemocy w rodzinie , jej rozmiarów            i skutków społecznych oraz efektywności podejmowanych działań.
Koordynatorem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli ul. Getta Żydowskiego 21 B.
Pełną informację w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy          w rodzinie można uzyskać pod nr tel. 43 823 67 79 lub 43 823 53 20.


14.06.2011
Rekrutacja do projektu Maksymilian na rok 2012
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, o rozpoczęciu naboru uczestników do V etapu projektu systemowego Maksymilian wdrażanego w ramach poddziałania 7.1.1 PO KL, który realizowany będzie w 2012 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą zgłaszać się do swoich pracowników socjalnych w celu uzyskania szczegółowych  informacji o możliwości udziału w instrumentach aktywnej integracji oraz indywidualnych formach wsparcia, które będą proponowane uczestnikom kolejnego etapu projektu.

Zapraszamy!
Zespół projektowy<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>