rok.
21.12.2011
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia20.12.2011
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIII edycji

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 13 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.09.2011 r.- 20.12.2011 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.19.12.2011
Spotkanie wigilijne - podsumowanie projektu

W dniu 16.12.2011 r. uczestnicy IV edycji projektu Maksymilian wzięli udział w spotkaniu wigilijnym, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym ich udział w przedsięwzięciu. Otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie zajęć w Klubie Integracji Społecznej, przygotowujących do powrotu na rynek pracy oraz zaświadczenia potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wzięli udział w wigilijnym poczęstunku i otrzymali świąteczne podarunki.15.12.2011
Konferencja informacyjno - promocyjna.

 

W dniu 14.12.2011r. odbyła się Konferencja informacyjno – promocyjna, promująca działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli. W konferencji wzięli udział partnerzy współpracujący     z Ośrodkiem w zakresie realizacji zadań na rzecz klientów MOPS COS, władze miasta, goście ze Stowarzyszenia CAL oraz Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, uczestnicy projektu oraz pracownicy socjalni. Celem przeprowadzenia konferencji było przedstawienie zadań jakie realizuje nasza instytucja, w tym niekonwencjonalnych form pomocy realizowanych przez zespoły pracowników socjalnych na rzecz społeczności lokalnych oraz złożenie podziękowań za współpracę dotychczasowym partnerom, a także pozyskanie nowych sprzymierzeńców do pracy na rzecz aktywizacji oraz integracji zawodowej                 i społecznej mieszkańców naszego miasta.

 08.12.2011
Mikołajki w Klubie „Uśmiech Seniora”
W dniu dzisiejszym do członków Klubu „Uśmiech Seniora” zawita Mikołaj. Przyniesie ze sobą świąteczne upominki oraz życzenia zdrowia, miłości, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 


07.11.2011
Apel o pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych i samotnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.03.11.2011
Spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności

W dniu 03.11.2011 r. odbyło się spotkanie Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Bezdomności. W skład koalicji wchodzą przedstawiciele: Urzędu Miasta, Służby Zdrowia, Policji, Straży Miejskiej, Schroniska im. Bł. Franciszka Drzewieckiego w Henrykowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli, Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Złotnicki” Spółka z o. o., Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Szadkowska 2.
Tematem spotkania było podsumowanie działań podejmowanych na rzecz osób bezdomnych i wypracowanie współpracy w zakresie pomocy osobom bezdomnym, na lata 2011/2012 – szczególnie w okresie zimowym.14.10.2011
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" opublikowane.
W Dzienniku Ustaw Nr 209, poz. 1245 z dnia 03.10.2011 r. opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18.10.2011 r.


10.10.2011
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie i grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.


07.10.2011
Projekt socjalny „Szczęśliwe Gniazdo”

Od dnia 30.09.2011r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej realizowany jest II etap projektu socjalnego pn. „Szczęśliwe gniazdo”. Projekt realizowany jest przez pracownika socjalnego panią Ewę Matyjas i kierowany jest do rodziców samotnie wychowujących dzieci, jako grupy szczególnie narażonej na wykluczenie społeczne. Istotą działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest zasygnalizowanie środowisku społecznemu faktu, iż samotne rodzicielstwo jest zjawiskiem coraz częściej występującym wśród społeczeństwa i nie należy pozostawać na nie obojętnym. W nawiązaniu do tego głównym celem projektu obrane zostało zmniejszenie uczucia bezradności rodziców samotnie wychowujących dzieci oraz poprawa relacji między rodzicami i dziećmi z rodzin niepełnych. W ramach realizacji postawionego celu rodzice samotnie wypełniający obowiązki związane z wychowaniem dzieci mogą uzyskać wsparcie w ramach spotkań z psychologiem odbywających się w tut. Ośrodku. Informacje o terminach spotkań można uzyskać u pracownika socjalnego prowadzącego projekt – pani Ewy Matyjas, tel. 43 823 53 20.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>