rok.
29.08.2012
Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. ulegają zmianie kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.


20.08.2012
Spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w imieniu Instytutu Europejskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie animacyjne nt. sieci Regionalnych Inkubatorów Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Spotkanie animacyjne odbędzie się dnia 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11:00 w Hotelu „Pod Słońcem”, przy ul. Łaskiej 215 w Zduńskiej Woli ( sala konferencyjna ).
Na spotkaniu animator przybliży zagadnienie ekonomii społecznej oraz poinformuje m. in. o bezpłatnych szkoleniach oraz doradztwie prawnym i księgowym z zakresu ekonomii społecznej.
Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

 26.07.2012
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
Od 1 października 2012 roku wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Rozporządzenie z dnia 17 lipca 2012 roku ustala podniesione wysokości kwot kryteriów dochodowych oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 


26.07.2012
Stypednia szkolne - rok szkolny 2012/2013
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane są od dnia 23 lipca 2012 r.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2012 r.
Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


05.07.2012
Nowy okres świadczeniowy - fundusz alimentacyjny
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2012 r. do 30.09.2013 r. będą przyjmowane od 01.08.2012 r. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków i oświadczeń w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydawane będą począwszy od miesiąca sierpnia 2012 r. Celem uzyskania wyjaśnień dotyczących kryteriów przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego w nowym okresie świadczeniowym prosimy zgłaszać się do pokoju nr 1.


05.07.2012
Nowy okres zasiłkowy !
Uprzejmie informujemy, że w przypadku nowego okresu zasiłkowego, który trwać będzie od 01.11.2012 r. do 31.10.2013 r. osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne wniosek wraz z pełną dokumentacją może składać w tutejszym Ośrodku począwszy od miesiąca września 2012 r. (dokumentami wymaganymi będą m.in. zaświadczenia urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w 2011 r. lub oświadczenia o dochodach wszystkich pełnoletnich członków rodziny, a także aktualne zaświadczenia szkolne lub oświadczenia w przypadku dzieci pełnoletnich lub dzieci które osiągną pełnoletniość w 2013 r. tj. dzieci z rocznika 1995).


05.07.2012
Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od lipca do grudnia 2012 r.
Rada Ministrów w dniu 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę Nr 104/2012 w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732).


28.06.2012
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XIV edycji
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XIII edycji Klubu Integracji Społecznej 17 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.02.2012 r.- 26.06.2012 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.


25.06.2012
Piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian"
W środę 20 czerwca br. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Relaks” odbył się piknik integracyjny dla uczestników projektu ‘’Maksymilian” ich rodzin i otoczenia. W pikniku mającym charakter otwarty oprócz uczestników projektu, ich rodzin i sąsiadów wzięły udział osoby starsze, osoby niepełnosprawne w tym dzieci, członkowie klubów „AA” oraz wspólnoty osiedlowe. Ogółem tego dnia integrowało się około 300 osób. Imprezie towarzyszyły występy zespołów artystycznych, tanecznych i wokalnych, wspólne śpiewanie, konkursy z nagrodami, zabawy w „Miasteczku Klaunów”, zabawy dzieci na zamku – zjeżdżalni. Uczestnicy mogli również skorzystać z poczęstunku tj. kiełbasek i kaszanki z grilla, ciasta, słodyczy i ciepłej zupy.
Spotkanie przebiegało w miłej, przyjaznej atmosferze. Dopisała pogoda i humory uczestników pikniku.


22.06.2012
Festyn w Publicznym Gimnazjum nr 3 „Od Obiadu do Euro”
W dniu 16.06.2012r., w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli odbył się festyn rodzinny „Od obiadu do Euro” . Festyn zorganizowali: Rada Rodziców, dyrekcja gimnazjum, nauczyciele oraz cała społeczność uczniowska gimnazjum. Czynny w festynie wziął udział MOPS COS w Zduńskiej Woli, który ufundował nagrody dla laureatów konkurencji „Strzały na bramkę”. Utworzone zostało również stanowisko konsultacyjne, przy którym pracownicy socjalni udzielali porad i wskazówek dotyczących obszarów działalności MOPS COS oraz Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>