rok.
22.01.2013
Dzień Babci i Dziadka
Kochani dziadkowie - zaczniemy zwyczajnie,
Że z Wami w domu zawsze jest fajnie,
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspieracie i uczycie życia w miłości.
 
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać  z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


10.01.2013
Informacja o opublikowaniu zaproszeń do składania ofert cenowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku w zakresie szkoleń i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej.


08.01.2013
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 08.01.2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2013 r. pozycja 3 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2013 r. Zawarte są w nim między innymi nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne, w tym nowy wzór wniosku dotyczącego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy.
 


04.01.2013
Projekt „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”
Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczął realizację projektu pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”, skierowanego do dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Zduńska Wola poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista 30 beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Od 02 stycznia 2013r. do 31 stycznia 2013r. osoby zainteresowane mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu. Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego.
 
Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 2 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Biuro Obsługi Interesantów) lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Zduńska Wola na adres ul. Stefana Złotnickiego 12 , 98-220 Zduńska Wola. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.zdunskawola.pl/www/portal?id=442920


03.01.2013
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Sejm RP 7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. , Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenia opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.
Publikacja ww. ustawy umożliwia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej niezwłoczne podpisanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.


02.01.2013
Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (poz. 1255)20.12.2012
Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia


19.12.2012
Klub Integracji Społecznej – zakończenie XV edycji
Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zakwalifikowali do uczestnictwa w zajęciach XV edycji Klubu Integracji Społecznej 16 osób długotrwale bezrobotnych. Zajęcia odbyły się w terminie 01.09.2012 r. - 18.12.2012 r. W ramach zajęć zorganizowano m. in.: spotkania indywidualne z psychologiem w zakresie określenia sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i doradcą zawodowym w zakresie określenia kompetencji zawodowych, zajęcia grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji przed pracodawcą, komunikacji interpersonalnej, asertywności, sporządzania podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienia zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia były prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmował działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Udział w spotkaniach Klubu Integracji Społecznej został podsumowany wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu zajęć.
12 osób otrzymało zaświadczenie o ukończeniu zajęć.


17.12.2012
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej poszukuje opiekunki środowiskowe, pielęgniarki do świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
1)    szpitalu psychiatrycznym,
2)    jednostce organizacyjnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>