rok.
07.02.2013
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (7-8 luty 2013 r.)
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda zwrócił się 23 listopada 2012 r. do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.
Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.


07.02.2013
Informacja dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Sekcja Świadczeń Rodzinnych na podstawie art. 11 ust 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r, poz. 1548) uprzejmie informuje, że :
osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie tego terminu wygasają z mocy prawa i zachodzi konieczność złożenia ponownego wniosku na świadczenie pielęgnacyjne lub na specjalny zasiłek opiekuńczy (od lipca 2013r.).


07.02.2013
Spotkanie w Szkole Podstawowej Nr 6
W dniu 06.02.2013r. pracownicy socjalni MOPS COS w Zduńskiej Woli spotkali się z uczniami klas IV, V, VI uczącymi się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Pracownicy przeprowadzili zajęcia p. h. „Nie jesteś sam”. Poinformowali słuchaczy gdzie powinny szukać pomocy osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, w biedzie , chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa. Udzielili wskazówek jak zaobserwować takie osoby w naszym otoczeniu i w jaki sposób udzielić im pomocy.


31.01.2013
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 22.01.2013
Dzień Babci i Dziadka
Kochani dziadkowie - zaczniemy zwyczajnie,
Że z Wami w domu zawsze jest fajnie,
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspieracie i uczycie życia w miłości.
 
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać  z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


10.01.2013
Informacja o opublikowaniu zaproszeń do składania ofert cenowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku w zakresie szkoleń i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej.


08.01.2013
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 08.01.2013
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
W Dzienniku Ustaw z dnia 3 stycznia 2013 r. pozycja 3 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2013 r. Zawarte są w nim między innymi nowe wzory wniosków o świadczenia rodzinne, w tym nowy wzór wniosku dotyczącego jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz wzór wniosku o specjalny zasiłek opiekuńczy.
 


04.01.2013
Projekt „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”
Urząd Miasta Zduńska Wola rozpoczął realizację projektu pn. „Internet bez barier szansą na lepsze jutro w Zduńskiej Woli”, skierowanego do dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli. Projekt polega na przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miasto Zduńska Wola poprzez zapewnienie beneficjentom ostatecznym niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu przez okres realizacji projektu. W wyniku rekrutacji zostanie utworzona lista 30 beneficjentów ostatecznych oraz lista rezerwowa. Zasady rekrutacji określa regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Od 02 stycznia 2013r. do 31 stycznia 2013r. osoby zainteresowane mogą składać formularze zgłoszeniowe do projektu. Wypełniony i podpisany przez Osobę Zgłaszaną lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego.
 
Formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 2 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r. w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Biuro Obsługi Interesantów) lub przesłać pocztą do Urzędu Miasta Zduńska Wola na adres ul. Stefana Złotnickiego 12 , 98-220 Zduńska Wola. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 
Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://www.zdunskawola.pl/www/portal?id=442920


03.01.2013
Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
Sejm RP 7 grudnia 2012 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Uchwalona ustawa wprowadza w szczególności zmiany w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. , Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w zakresie zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadza nowe świadczenia opiekuńcze - specjalny zasiłek opiekuńczy.
Publikacja ww. ustawy umożliwia Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej niezwłoczne podpisanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>