rok.
13.03.2013
Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z przyjemnością informuje, że w dniu 12.03.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z Platformą Współpracy Międzyinstytucjonalnej, które jest kontynuacją działań podjętych w ramach szkolenia organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami powiatu tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej uznając współpracę za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowanych działań dla dobra społeczności lokalnej, osób wykluczonych społecznie i dla rozwoju ekonomii społecznej.


22.02.2013
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Nawiązując do lat ubiegłych, w dniach od 25 lutego do 02 marca 2013 roku      w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli organizowany jest "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja ma celu działania związane z upowszechnieniem praw pokrzywdzonych  i przebiegać będzie pod hasłem „Ochrona danych osobowych ofiary przestępstwa”.
Od 25 lutego do 02 marca 2013 r. dyżurni prokuratorzy, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19, w godzinach urzędowania będą udzielali informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wsparcie oraz profesjonalną pomoc w postaci informacji na temat przysługujących im uprawnień.
Do akcji przystąpił również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńskiej Woli.
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Prokuraturze Rejonowej pełnić będą:
1.w czwartek w dn. 28.02.2013 r. w godzinach 11:00 – 14:00
Pani Elżbieta Stępniak  - specjalista pracy socjalnej;
2.w piątek w dn. 01.03.2013 r.w godzinach 11:00 – 14:00
Pani Urszula Krysztofiak – specjalista pracy socjalnej:
 
Poza tym osoby doświadczające przemocy oraz świadkowie przemocy mogą uzyskać bezpłatną pomoc  w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 b, tel. 43 823 67 79, 823 53 79.


20.02.2013
Teksty jednolite: ustawy o pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2013 roku pod poz. 182 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
 
 
Natomiast w Dzienniku Ustaw z 29 stycznia 2013 r. pod poz. 135 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 


07.02.2013
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych: (7-8 luty 2013 r.)
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda zwrócił się 23 listopada 2012 r. do wszystkich Wojewodów o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem badania liczby osób bezdomnych w województwach.
Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań, mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.


07.02.2013
Informacja dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Sekcja Świadczeń Rodzinnych na podstawie art. 11 ust 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r, poz. 1548) uprzejmie informuje, że :
osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie tego terminu wygasają z mocy prawa i zachodzi konieczność złożenia ponownego wniosku na świadczenie pielęgnacyjne lub na specjalny zasiłek opiekuńczy (od lipca 2013r.).


07.02.2013
Spotkanie w Szkole Podstawowej Nr 6
W dniu 06.02.2013r. pracownicy socjalni MOPS COS w Zduńskiej Woli spotkali się z uczniami klas IV, V, VI uczącymi się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Pracownicy przeprowadzili zajęcia p. h. „Nie jesteś sam”. Poinformowali słuchaczy gdzie powinny szukać pomocy osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji, w biedzie , chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub eurosieroctwa. Udzielili wskazówek jak zaobserwować takie osoby w naszym otoczeniu i w jaki sposób udzielić im pomocy.


31.01.2013
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 22.01.2013
Dzień Babci i Dziadka
Kochani dziadkowie - zaczniemy zwyczajnie,
Że z Wami w domu zawsze jest fajnie,
I w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,
Wspieracie i uczycie życia w miłości.
 
Kochane Babcie i Kochani Dziadkowie!
 
Z okazji Waszego Święta życzymy Wam stu lat radosnego życia w gronie kochających dzieci i wnuków, dużo optymizmu, oraz dobrego zdrowia, aby jeszcze przez wiele lat młodsze pokolenia mogły korzystać  z Waszego doświadczenia i mądrości.
 
 
Dyrekcja oraz Pracownicy MOPS COS
w Zduńskiej Woli


10.01.2013
Informacja o opublikowaniu zaproszeń do składania ofert cenowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, że w zakładce Zamówienia publiczne opublikowano zaproszenia do składania ofert cenowych w ramach rozeznania rynku w zakresie szkoleń i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej.


08.01.2013
Zgłoś bezdomnego

MOPS czeka na informację o miejscach pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.

 << poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>