rok.
06.06.2013
Międzynarodowy Dzień Dziecka 01.06.2013 r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.
Czynny udział w obchodach Dnia Dziecka biorą również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy przystąpili do realizacji stworzonych przez siebie projektów socjalnych.


28.05.2013
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Celem akcji jest upowszechnienie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.
W dniu tym specjaliści z ZUS w siedzibie Oddziału w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 7/11 na Sali Obsługi będą udzielać informacji dotyczących m. in. warunków uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, rehabilitacji organizowanej przez ZUS w ramach prewencji rentowej.
W godzinach 900 – 1400 w siedzibie ZUS w Zduńskiej Woli, dyżury pełnić będą również specjaliści pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej oraz pracownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy wraz z pracownikami ZUS będą udzielać porad, wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania osób niepełnosprawnych dotyczące obszarów pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Partnerami przedsięwzięcia są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.


14.05.2013
Spotkanie z osobami chorymi na cukrzycę
W dniu 14.05.2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z wskazaniem wzorców zdrowego stylu życia dla osób chorych na cukrzycę. Istotą działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest zasygnalizowanie problemu zdrowotnego, którym jest cukrzyca a występuje ona coraz częściej wśród ogółu społeczeństwa. W spotkaniu udział wzięli pielęgniarka dietetyk, osoby chore na cukrzycę i członkowie ich rodzin. Na spotkaniu można zasięgnąć opinii na temat choroby i sposobów jej leczenia oraz otrzymać materiały dotyczące właściwej diety, sposobu spędzania czasu i właściwej profilaktyki.


26.04.2013
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2013 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.


12.04.2013
Dzień Ludzi Bezdomnych
14 kwietnia b.r. już po raz kolejny obchodzić będziemy Dzień Ludzi Bezdomnych. Obchody zainicjowane zostały przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marka Kotańskiego. Święto to jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym, oraz akcji informacyjnych mających zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączając się w inicjatywę świadczenia pomocy na rzecz osób bezdomnych, od 2008 r. w systemie ciągłym realizuje projekt socjalny „Szansa dla ciebie”. Celem głównym projektu jest wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, przede wszystkim rodzinnych i mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w codziennej egzystencji i włączanie się w pełnoprawne życie społeczne. Przeciwdziałanie rozrastaniu się zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych funkcjonujących na terenie miasta.


04.04.2013
XVI edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od kwietnia 2013 r. ruszyła XVI edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, budowanie Indywidualnych Planów Działania, komunikację interpersonalną, asertywność, zajęcia w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Chętnych do udziału w zajęciach KIS prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS COS w Zduńskiej Woli w godzinach 7:30-10:00.
 
Serdecznie zapraszamy!


03.04.2013
Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.


13.03.2013
Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli z przyjemnością informuje, że w dniu 12.03.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z Platformą Współpracy Międzyinstytucjonalnej, które jest kontynuacją działań podjętych w ramach szkolenia organizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu „Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej”. Celem tego przedsięwzięcia jest utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy instytucjami powiatu tj. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej uznając współpracę za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowanych działań dla dobra społeczności lokalnej, osób wykluczonych społecznie i dla rozwoju ekonomii społecznej.


22.02.2013
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Nawiązując do lat ubiegłych, w dniach od 25 lutego do 02 marca 2013 roku      w Prokuraturze Rejonowej w Zduńskiej Woli organizowany jest "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Akcja ma celu działania związane z upowszechnieniem praw pokrzywdzonych  i przebiegać będzie pod hasłem „Ochrona danych osobowych ofiary przestępstwa”.
Od 25 lutego do 02 marca 2013 r. dyżurni prokuratorzy, w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19, w godzinach urzędowania będą udzielali informacji o uprawnieniach pokrzywdzonego. W czasie dyżurów osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać wsparcie oraz profesjonalną pomoc w postaci informacji na temat przysługujących im uprawnień.
Do akcji przystąpił również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej Zduńskiej Woli.
Z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Prokuraturze Rejonowej pełnić będą:
1.w czwartek w dn. 28.02.2013 r. w godzinach 11:00 – 14:00
Pani Elżbieta Stępniak  - specjalista pracy socjalnej;
2.w piątek w dn. 01.03.2013 r.w godzinach 11:00 – 14:00
Pani Urszula Krysztofiak – specjalista pracy socjalnej:
 
Poza tym osoby doświadczające przemocy oraz świadkowie przemocy mogą uzyskać bezpłatną pomoc  w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej, 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 b, tel. 43 823 67 79, 823 53 79.


20.02.2013
Teksty jednolite: ustawy o pomocy społecznej i o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
W Dzienniku Ustaw z 7 lutego 2013 roku pod poz. 182 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.
 
 
Natomiast w Dzienniku Ustaw z 29 stycznia 2013 r. pod poz. 135 opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>