rok.
03.07.2013
Przypomnienie dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli Sekcja Świadczeń Rodzinnych na podstawie art. 11 ust 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r o zmianie ustawy oświadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r, poz. 1548) uprzejmie przypominamy, że :
osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach dotychczasowych.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie tego terminu wygasają z mocy prawa i zachodzi konieczność złożenia ponownego wniosku na świadczenie pielęgnacyjne lub na specjalny zasiłek opiekuńczy (od lipca 2013r.).


01.07.2013
Projekt socjalny „Skarby Zduńskiej Woli – rowerem po mieście”
W dniu 27 czerwca 2013 r. odbyła się wycieczka rowerowa dla dzieci i ich rodziców zrealizowana w ramach projektu socjalnego, opracowanego przez pracowników socjalnych MOPSCOS z zespołu pracy socjalnej nr 4 – ,,Skarby Zduńskiej Woli – rowerem po mieście”.


21.06.2013
Projekt socjalny „Dobry początek”
Zjawisko bezdomności jest jednym z najbardziej negatywnie postrzeganych zjawisk społecznych. Niezbędna więc staje się praca mająca na celu niesienie pomocy osobom dotkniętym bezdomnością oraz działania mające na celu integrację społeczną tej grupy.


06.06.2013
Międzynarodowy Dzień Dziecka 01.06.2013 r.
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.
Czynny udział w obchodach Dnia Dziecka biorą również pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy przystąpili do realizacji stworzonych przez siebie projektów socjalnych.


28.05.2013
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 29 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Celem akcji jest upowszechnienie informacji o prawach osób niepełnosprawnych w obszarze zagadnień dotyczących ubezpieczeń społecznych, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji zawodowej.
W dniu tym specjaliści z ZUS w siedzibie Oddziału w Zduńskiej Woli przy ul. Kilińskiego 7/11 na Sali Obsługi będą udzielać informacji dotyczących m. in. warunków uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, rehabilitacji organizowanej przez ZUS w ramach prewencji rentowej.
W godzinach 900 – 1400 w siedzibie ZUS w Zduńskiej Woli, dyżury pełnić będą również specjaliści pracy socjalnej Działu Pomocy Środowiskowej oraz pracownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, którzy wraz z pracownikami ZUS będą udzielać porad, wyjaśniać wątpliwości oraz odpowiadać na pytania osób niepełnosprawnych dotyczące obszarów pomocy dla osób niepełnosprawnych.
Partnerami przedsięwzięcia są Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.


14.05.2013
Spotkanie z osobami chorymi na cukrzycę
W dniu 14.05.2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie z zakresu profilaktyki zdrowotnej wraz z wskazaniem wzorców zdrowego stylu życia dla osób chorych na cukrzycę. Istotą działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest zasygnalizowanie problemu zdrowotnego, którym jest cukrzyca a występuje ona coraz częściej wśród ogółu społeczeństwa. W spotkaniu udział wzięli pielęgniarka dietetyk, osoby chore na cukrzycę i członkowie ich rodzin. Na spotkaniu można zasięgnąć opinii na temat choroby i sposobów jej leczenia oraz otrzymać materiały dotyczące właściwej diety, sposobu spędzania czasu i właściwej profilaktyki.


26.04.2013
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2013 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.


12.04.2013
Dzień Ludzi Bezdomnych
14 kwietnia b.r. już po raz kolejny obchodzić będziemy Dzień Ludzi Bezdomnych. Obchody zainicjowane zostały przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marka Kotańskiego. Święto to jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym, oraz akcji informacyjnych mających zwrócić uwagę całego społeczeństwa na problemy ludzi bezdomnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączając się w inicjatywę świadczenia pomocy na rzecz osób bezdomnych, od 2008 r. w systemie ciągłym realizuje projekt socjalny „Szansa dla ciebie”. Celem głównym projektu jest wspieranie osób bezdomnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych, przede wszystkim rodzinnych i mieszkaniowych. Udzielanie pomocy w codziennej egzystencji i włączanie się w pełnoprawne życie społeczne. Przeciwdziałanie rozrastaniu się zjawiska bezdomności oraz dążenie do społeczno – ekonomicznego usamodzielnienia się osób bezdomnych funkcjonujących na terenie miasta.


04.04.2013
XVI edycja Klubu Integracji Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że od kwietnia 2013 r. ruszyła XVI edycja zajęć organizowanych w ramach Klubu Integracji Społecznej. Zaplanowano spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym oraz spotkania grupowe. W ramach zajęć grupowych z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem przewidujemy m. in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentację przed pracodawcą, budowanie Indywidualnych Planów Działania, komunikację interpersonalną, asertywność, zajęcia w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej, proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, sporządzanie podstawowych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, omówienie zasad zawierania umów o pracę. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i warsztatów. Program zajęć obejmuje działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu oraz sprzyjające zatrudnieniu. Chętnych do udziału w zajęciach KIS prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS COS w Zduńskiej Woli w godzinach 7:30-10:00.
 
Serdecznie zapraszamy!


03.04.2013
Dodatkowe 200 zł dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2013 r poz. 413 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Rozporządzenie wprowadza dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, czyli takich które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – dodatkowe świadczenie w wysokości 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>