rok.
06.05.2014
Projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
W zainicjowane przez PARPA działania włącza się samorząd lokalny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej. Publikujemy materiał informacyjny na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz MOPSCOS, mając nadzieję na zwiększenie motywacji przedstawicieli ochrony zdrowia do reagowania na przypadki przemocy w rodzinie i w efekcie ograniczenia występowania tego zjawiska.


29.04.2014
Spotkanie z młodzieżą w siedzibie OHP
W dniu 29.04.2014 r. w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikami socjalnymi i specjalistą ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Mam prawo do odpowiedniego standardu życia i zabezpieczenia socjalnego”. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z misją, celami, zadaniami Ośrodka oraz poinformowanie o formach świadczonej pomocy.


29.04.2014
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2014 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.
W Polsce dzień ten obchodzony będzie po raz 12 i po raz czwarty pod rządami ustawy zakazującej wprost stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
Przypominamy, iż wszystkie osoby, które doznają przemocy mogą uzyskać pomoc w tut. Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, funkcjonującym przy tut. Ośrodku. W Punkcie pełnią dyżury specjaliści, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom.


10.04.2014
Dzień Ludzi Bezdomnych
14-go kwietnia swoje święto obchodzą ci, których każdego dnia mijamy, na dworcach, ulicy. Ci, którzy wędrują bez celu. Samotni, zagubieni, bez dachu nad głową. Bezdomni.
Po raz pierwszy Dzień Ludzi Bezdomnych miał miejsce 14.04.1996 roku. Pomysłodawcą był Krzysztof Cybruch, wieloletni szef zespołu promocji i obsługi merytorycznej przewodniczącego Monaru.


04.04.2014
Projekt socjalny "Kawa dla Seniora"
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej informuje, że w tym roku ponownie realizuje projekt socjalny ,,Kawa dla Seniora”.  Poprzednia edycja realizowana w 2011 roku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem – wydano ponad 300 karnetów.
W tym roku projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2014r. Celem głównym przedsięwzięcia jest przełamanie stereotypów dotyczących starości i zachęcanie osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez umożliwienie spędzenia wolnego czasu w przyjaznej atmosferze i wypicia kawy lub herbaty, zakupionej w kawiarni za symboliczną złotówkę. Odbiorcami projektu są mieszkańcy Zduńskiej Woli powyżej 60 roku życia, bez względu na ich sytuację materialną.


04.03.2014
Akcja „Czysty Aniołek”- od 03.03.2014r. do 30.06.2014r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej ogłasza akcję p.h. „Czysty Aniołek” zainicjowaną i zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Piękne Anioły”, której działalność opiera się na ścisłej współpracy z ośrodkami pomocy społecznej.
W okresie od 03.03.2014r. do 30.06.2014r. mieszkańcy mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli środki czystości np. mydła, szampony, pastę i szczoteczki do zębów, ręczniki itp.
Środki czystości należy zapakować w paczki i przynieść do siedziby MOPS COS w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 27 B w godz.08.00-15.30 do pokoju nr 3.
Pracownicy socjalni zatrudnieni w tut. Ośrodku przekażą zebrane paczki z środkami czystości dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA DO UDZIAŁU W AKCJI.


24.02.2014
Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
W dniach od 24  lutego  do 1 marca 2014r. obchodzimy  „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”. Tegoroczna akcja  przebiegać będzie pod hasłem „Prawa Ofiar Przestępstw”.
W wyżej wymienionych  dniach, bezpłatnych porad wszystkim chętnym i potrzebującym  udzielać  będzie prokurator  oraz pracownicy socjalni MOPS COS w Zduńskiej Woli.

Prokurator będzie przyjmował interesantów  od poniedziałku do piątku w godz.9.00 do 14.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 19.

Z  ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej dyżury w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli pełnić będą:

W czwartek w dn.27.02.2014 w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Elżbieta Stępniak – specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.
W piątek w dn.28.02.2014w godzinach 11.00-14.00
 1. Pani Urszula Krysztofiak - specjalista pracy socjalnej MOPS COS,
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie.


06.02.2014
Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej uprzejmie informuje, że istnieje możliwość składania wniosków na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek Praca” dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz dla osób bezrobotnych do 25 roku życia.

Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli

tel. 43 823 23 27, 43 823 23 28 wew. 27923.01.2014
Apel o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie osób bezdomnych i samotnych.
 
APELUJEMY!
 
o zgłaszanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informacji dotyczących miejsca pobytu osób bezdomnych, koczujących na klatkach schodowych, dworcach, w piwnicach, altankach działkowych i innych miejscach.
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej oferuje pomoc w zakresie:
- udzielenia schronienia
- zapewnienie posiłku
- zapewnienie niezbędnego ubrania oraz pomocy socjalnej i terapeutycznej
 
 
Prosimy o kontakt:
 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Centrum Opieki Socjalnej
  98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 21 B
  tel. 43 823 53 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
 2. Komenda Powiatowa Policji
  98-220 Zduńska Wola, ul. Spacerowa 27
  tel. 43 824 43 11 całodobowo 997, 112
 3. Straż Miejska
  98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 3
  tel. 43 823 29 45 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-22.00
 
 
Okazanie serca drugiemu człowiekowi niewiele kosztuje a może okazać się bezcenną pomocą.
 
 
PAMIĘTAJMY
że zima to dla bezdomnych walka o życie!!!


21.01.2014
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020
W Monitorze Polskim z dnia 17 grudnia 2013r. poz. 1024 opublikowano Uchwałę Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r.<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>