rok.
16.06.2014
Piknik Integracyjny CAL
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz dziesiąty organizuje spotkanie integracyjne lokalnych grup społecznych w ramach działań programowych prowadzonych metodą Centrum Aktywności Lokalnej.
Integracja społeczności ma na celu wypromowanie działań partnerskich prowadzących do pobudzenia aktywności społecznej i podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości życia lokalnych środowisk.


13.06.2014
Karta Dużej Rodziny


W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz.430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), zwane dalej „rozporządzeniem”.

CEL

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

BENEFICJENCI

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
  1. Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. Roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25. Roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. Dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zstępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn.zm.)
Wnioski w celu przyznania Karty Dużej Rodziny można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Getta Żydowskiego 21 B w pokoju nr 1.


03.06.2014
Projekt socjalny „Rodzinny Dzień Dziecka” w Wojsławicach
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.


30.05.2014
1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 20.05.2014
Festyn „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”
W dniu 24.05.2014r. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” organizuje festyn promujący trzeźwość. Festyn odbędzie się tak jak co roku pod hasłem „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”. Organizując tego typu imprezę Stowarzyszenie chce zachęcić do walki z uzależnieniem alkoholowym, propaguje prawidłowe wzorce spędzania wolnego czasu i zabawy dla rodzin, wskazuje drogi do uzyskania pomocy w zakresie wychodzenia z nałogu, a także możliwości rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.


20.05.2014
TeleOpieka
TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: upadek, zasłabnięcie, pożar czy włamanie. TeleOpieka to także pomoc Podopiecznemu w codziennych sprawach: usunięcie awarii domowej, informacja o dyżurach specjalistycznych szpitali, całodobowych aptekach a także wsparcie psychologiczne dla osób samotnych. TeleOpieka to idealne rozwiązanie dla osób starszych, niesamodzielnych, trwale lub czasowo samotnych. TeleOpieka w znaczący sposób podnosi komfort życia  oraz poczucie bezpieczeństwa.


20.05.2014
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


16.05.2014
Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne podpisana przez prezydenta
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
 
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.


15.05.2014
Informacja dla osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. w/w ustawa weszła w życie, Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz poz. 1557 z 2013).


09.05.2014
Projekt socjalny - "Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu"
W dniu 6 maja 2014 r. odbył się wyjazd do Zakładu Karnego w Sieradzu w ramach projektu socjalnego - ,,Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu”. Odbiorcami projektu były osoby w wieku od 18 do 30 lat korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
Rezultatem działań projektu miały być uchronienie młodych ludzi przed pobytem w Zakładzie Karnym.
 


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>