rok.
22.07.2014
Centrum kompleksowej pomocy dla kobiet
Centrum Praw Kobiet powołało placówkę świadczącą kompleksową pomoc dla kobiet doświadczających przemocy - Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie.


08.07.2014
Zakończenie akcji „Czysty Aniołek”
W dniu 30.06.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej zakończona została  ogólnopolska akcja  ogłoszona przez Stowarzyszenie „Piękny Anioł”.
Asystenci rodzinni przekazali rodzinom objętym pomocą naszego ośrodka 38 paczek ze środkami czystości, które  zostały zebrane przez dzieci z Przedszkola nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Getta Żydowskiego 17a oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli, ul. Wodna 32.
Placówkom biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy w imieniu własnym i obdarowanych rodzin.
Dyrekcja
i Pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej


03.07.2014
Stypendia szkolne – rok szkolny 2014/2015
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wydawane będą:

od 04 sierpnia 2014 r.


Zasady przyznawania pomocy przedstawione są w rozwinięciu.


30.06.2014
Platforma Współpracy Międzyinstytucjonalnej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje, że w dniu 25.06.2014 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze związane z Platformą Współpracy Międzyinstytucjonalnej. Tematami spotkania były m.in.  Reforma Powiatowych Urzędów Pracy i Współpraca Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie realizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Główna ideą tego przedsięwzięcia jest utrzymanie dobrej współpracy pomiędzy następującymi instytucjami tj. Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej uznając współpracę za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społecznych, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowanych działań dla dobra społeczności lokalnej, osób wykluczonych społecznie i dla rozwoju ekonomii społecznej.


16.06.2014
Piknik Integracyjny CAL
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli po raz dziesiąty organizuje spotkanie integracyjne lokalnych grup społecznych w ramach działań programowych prowadzonych metodą Centrum Aktywności Lokalnej.
Integracja społeczności ma na celu wypromowanie działań partnerskich prowadzących do pobudzenia aktywności społecznej i podejmowania działań na rzecz podnoszenia jakości życia lokalnych środowisk.


13.06.2014
Karta Dużej Rodziny


W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz.430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), zwane dalej „rozporządzeniem”.

CEL

Celem programu jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, zarówno przez właściwych ministrów, jak i przez inne podmioty, w tym niepubliczne, które mogą zapewnić rodzinom wielodzietnym szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Należy podkreślić, że program ma zasięg ogólnokrajowy, zatem adresowany jest do członków rodzin wielodzietnych bez względu na ich miejsce zamieszkania.

BENEFICJENCI

Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód:
  1. Rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. Roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25. Roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. Rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,
  3. Dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zstępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn.zm.)
Wnioski w celu przyznania Karty Dużej Rodziny można pobierać i składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli, ulica Getta Żydowskiego 21 B w pokoju nr 1.


03.06.2014
Projekt socjalny „Rodzinny Dzień Dziecka” w Wojsławicach
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem wszystkich dzieci na całym świecie. Celebruje się je we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod nazwą Powszechnego Dnia Dziecka.
W Polsce Święto to jest obchodzone od 1952 roku i na zawsze wpisało się w nasze życie społeczne.


30.05.2014
1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 20.05.2014
Festyn „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”
W dniu 24.05.2014r. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” organizuje festyn promujący trzeźwość. Festyn odbędzie się tak jak co roku pod hasłem „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”. Organizując tego typu imprezę Stowarzyszenie chce zachęcić do walki z uzależnieniem alkoholowym, propaguje prawidłowe wzorce spędzania wolnego czasu i zabawy dla rodzin, wskazuje drogi do uzyskania pomocy w zakresie wychodzenia z nałogu, a także możliwości rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.


20.05.2014
TeleOpieka
TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: upadek, zasłabnięcie, pożar czy włamanie. TeleOpieka to także pomoc Podopiecznemu w codziennych sprawach: usunięcie awarii domowej, informacja o dyżurach specjalistycznych szpitali, całodobowych aptekach a także wsparcie psychologiczne dla osób samotnych. TeleOpieka to idealne rozwiązanie dla osób starszych, niesamodzielnych, trwale lub czasowo samotnych. TeleOpieka w znaczący sposób podnosi komfort życia  oraz poczucie bezpieczeństwa.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>