rok.
30.05.2014
1 czerwca - Międzynarodowy Dzień Dziecka

 20.05.2014
Festyn „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”
W dniu 24.05.2014r. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu „Wola” organizuje festyn promujący trzeźwość. Festyn odbędzie się tak jak co roku pod hasłem „Dobry Maj – Trzeźwy Maj”. Organizując tego typu imprezę Stowarzyszenie chce zachęcić do walki z uzależnieniem alkoholowym, propaguje prawidłowe wzorce spędzania wolnego czasu i zabawy dla rodzin, wskazuje drogi do uzyskania pomocy w zakresie wychodzenia z nałogu, a także możliwości rozwoju swoich zainteresowań i umiejętności.


20.05.2014
TeleOpieka
TeleOpieka to telefoniczny system wzywania natychmiastowej pomocy w nagłych wypadkach takich jak: upadek, zasłabnięcie, pożar czy włamanie. TeleOpieka to także pomoc Podopiecznemu w codziennych sprawach: usunięcie awarii domowej, informacja o dyżurach specjalistycznych szpitali, całodobowych aptekach a także wsparcie psychologiczne dla osób samotnych. TeleOpieka to idealne rozwiązanie dla osób starszych, niesamodzielnych, trwale lub czasowo samotnych. TeleOpieka w znaczący sposób podnosi komfort życia  oraz poczucie bezpieczeństwa.


20.05.2014
Dzień Otwarty dla osób Niepełnosprawnych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
W związku z obchodzonym Europejskim Dniem Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 maja b.r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli włączył się w akcję informacyjną pod hasłem „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych” organizowaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.


16.05.2014
Ustawa podwyższająca świadczenia pielęgnacyjne podpisana przez prezydenta
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę podwyższającą świadczenia pielęgnacyjne
 
Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.


15.05.2014
Informacja dla osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli działając na podstawie art. 8 ustawy z 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. w/w ustawa weszła w życie, Ustawa ta określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1548 oraz poz. 1557 z 2013).


09.05.2014
Projekt socjalny - "Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu"
W dniu 6 maja 2014 r. odbył się wyjazd do Zakładu Karnego w Sieradzu w ramach projektu socjalnego - ,,Konsekwencje – wyjazd edukacyjny do Zakładu Karnego w Sieradzu”. Odbiorcami projektu były osoby w wieku od 18 do 30 lat korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli.
Rezultatem działań projektu miały być uchronienie młodych ludzi przed pobytem w Zakładzie Karnym.
 


06.05.2014
Projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno – edukacyjny pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!”. Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmocnienie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, m. in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskie Karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
W zainicjowane przez PARPA działania włącza się samorząd lokalny wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej. Publikujemy materiał informacyjny na stronie Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz MOPSCOS, mając nadzieję na zwiększenie motywacji przedstawicieli ochrony zdrowia do reagowania na przypadki przemocy w rodzinie i w efekcie ograniczenia występowania tego zjawiska.


29.04.2014
Spotkanie z młodzieżą w siedzibie OHP
W dniu 29.04.2014 r. w siedzibie Ochotniczego Hufca Pracy w Zduńskiej Woli odbyło się spotkanie młodzieży z pracownikami socjalnymi i specjalistą ds. relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli w ramach projektu „Mam prawo do odpowiedniego standardu życia i zabezpieczenia socjalnego”. Celem projektu jest zapoznanie młodzieży z misją, celami, zadaniami Ośrodka oraz poinformowanie o formach świadczonej pomocy.


29.04.2014
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli informuje, iż w dniu 30.04.2014 r. obchodzimy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci. Dzień ten ustanowiony został po to, aby wyrazić protest dotyczący stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych.
Po raz pierwszy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci zorganizowała w USA w 1998 r. amerykańska organizacja EPOCH (End Physical Punishment of Children), a jej celem było przekonanie rodziców i opiekunów, żeby zrezygnowali ze stosowania kar cielesnych wobec swoich podopiecznych.
W Polsce dzień ten obchodzony będzie po raz 12 i po raz czwarty pod rządami ustawy zakazującej wprost stosowania kar cielesnych wobec najmłodszych.
Przypominamy, iż wszystkie osoby, które doznają przemocy mogą uzyskać pomoc w tut. Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie, funkcjonującym przy tut. Ośrodku. W Punkcie pełnią dyżury specjaliści, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia wszystkim pokrzywdzonym osobom.


<< poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 nastepna strona >>